ICHIJIKU NO MORI

PHOTOGRAPHY / GRAPHIC DESIGN

Movie ” ICHIJIKU NO MORI”

Yoonhak, Natsuki Harada, Tatsuo Nadaka and Kyoko Enami

Original story: Mariko Koike “ICHIJIKU NO MORI” (Nikkei Publishing Inc.)  Screenplay: Makoto Hayashi  Executive Producer: Kyoichi Miyazaki, Hideo Onoda and Tsukasa Osaki  Music: Shiro Otake  Producer: Andrew Tamon Niwa  Director: Tomoyuki Furumaya  Produced and Distributed by BS-TBS

2014 BS-TBS Ad